A A AAktualnościkomentarze (3)

Dorabiający emeryt i rencista mają powiadomić ZUS o przychodach

Dorabiający emeryci i renciści maja powiadomić ZUS o przychodach do końca lutego br.

Dorabiający emeryci i renciści maja powiadomić ZUS o przychodach do końca lutego br.

Emeryci i renciści, którzy dorabiają do swoich świadczeń, do końca lutego powinni powiadomić ZUS o osiągniętych przez siebie przychodach w 2010 r. Nie jest to trudne zadanie.

- Przychody rozlicza się na podstawie zaświadczenia pracodawcy, zatrudniającego emeryta lub rencistę. Osoby opłacające składki same za siebie np. prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do przedstawienia oświadczenia o wysokości przychodu – wyjaśnia Małgorzata Bukała, rzecznik prasowy Oddziału ZUS w Rzeszowie.

Do właściwego oddziału
Przypominamy, że w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, za przychód uważa się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Zaświadczenie lub oświadczenie należy dostarczyć do oddziału ZUS, który wypłaca emeryturę lub rentę.

- Z uwagi na to, że świadczenia rozliczane są rocznie lub miesięcznie w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla świadczeniobiorcy wskazane jest, aby płatnik składek wykazał przychody uzyskane przez emeryta lub rencistę w kolejnych miesiącach 2010 r. – dodaje rzecznik.

Informacja o przychodach potrzebna jest ZUS do rozliczenia przysługującego świadczenia. - Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, osobom, których przychód osiągany z tytułu zatrudnienia, służby lub innej pracy zarobkowej albo pozarolniczej działalności podlegającej ubezpieczeniom społecznym (w tym także przychód osiągany za granicą) mieści się w przedziale pomiędzy 70 proc. a 130 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia świadczenie przysługuje w zmniejszonej wysokości – tłumaczy M. Bukała.

Jeśli przekroczyłeś 50 tys. zł
Sumarycznie dla całego 2010 r. jest to kwota mieszcząca się pomiędzy 27 093,40 zł a 50 316,10 zł.

Przychód w kwocie wyższej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia czyli ponad 50 316,10 zł. powoduje zawieszenie emerytury lub renty. Natomiast przychód nie przekraczający 70 proc. (do 27 093,4 zł) nie wpływa na wysokość wypłacanego świadczenia.

Kto nie musi powiadamiać?
- Bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu świadczenia osób mających ustalone prawo do emerytury i ukończone 60 lat - kobiety i 65 lat - mężczyźni, a także osób, które pobierają z ZUS renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, oraz rent rodzinnych przysługujących po osobach uprawnionych do tych świadczeń – wylicza rzecznik.

Wymienione osoby nie muszą powiadamiać Zakładu o osiąganych zarobkach.

Więcej na temat: ZUS, przychody, emeryt, rencista

Komentarze (3)

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.